Weź udział w szkoleniu
Zarządzanie procesowe to pierwszy krok do lepszego funkcjonowania urzędu
Wykorzystajmy zarządzanie procesowe do poprawy funkcjonowania urzędu
Administracja publiczna w ujęciu procesowym to efektywny i nowoczesny urząd

Dlaczego warto?

Udział w projekcie to:

 • poprawa działalności urzędu, obsługi interesantów, współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi urzędów, poprawa wizerunku urzędu
 • możliwość zapoznania się z zasadami zarządzania procesowego tj. identyfikowania, opisywania, usprawniania oraz podnoszenia efektywności procesów zachodzących w urzędach oraz zrozumienia swojej roli w tych procesach
 • poprawa ogólnego funkcjonowania JST poprzez znaczące oszczędności budżetowe, skrócenie czasu załatwiania spraw oraz skrócenie czasu adaptacji nowych pracowników

Udział w projekcie pracowników Urzędu to:

 • minimalizacja ryzyka błędów proceduralnych, dzięki wykorzystaniu standaryzowanych ścieżek postępowania i aktualnych regulacji prawnych
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności kadry urzędniczej sprzyjające skoncentrowaniu czasu, energii i zasobów na merytorycznym rozpatrywaniu spraw bez barier dostępu do danych
 • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników urzędu, dzięki którym można usprawnić i zwiększyć instytucjonalną efektywność

Urząd zostanie przygotowany do:

 • ewidencji i analizy powiązań urząd-interesant, urząd-urząd w obszarach zależności decyzyjnej, przepływu dokumentacji, systemów IT
 • funkcjonowania w ramach łańcucha wartości z wykorzystaniem kompletnej wymiany podpisanej cyfrowo, elektronicznej informacji
 • wdrożenia systemów IT m.in. workflow, ZSI, dedykowanych systemów, integracji systemów, hurtowni danych, platform rządowych oraz realizacji projektów podniesienia efektywności (BSC, Zintegrowanego SZJ, CAF) oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa (ISO 27000)
Lider projektu:
Partnerzy projektu:

O projekcie

Beneficjentem systemowym w Projekcie współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, V. Dobre rządzenie, 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Planowane zakończenie realizacji projektu to 30 września 2015 r.
O projekcie
Procesy
To sekwencja logicznie uporządkowanych czynności, prowadzących do określonego efektu (rezultatu) działania (produktu, usługi), z którego korzysta klient (zewnętrzny lub wewnętrzny)

Procesy można podzielić na trzy kategorie: zarządcze (planowania strategicznego, kontroli zarządczej i doskonalenia), główne (operacyjne, wykonawcze) i pomocnicze (wspomagające).

W organizacji procesy przebiegają poziomo, przecinając jej strukturę. W celu efektywnego zarządzania nimi konieczne jest wyznaczanie właścicieli procesów, którzy będą mogli zarządzać całym przebiegiem procesu, a nie tylko w obrębie danego działu (komórki organizacyjnej).
Zastosowanie podejścia procesowego w organizacji będzie możliwe dzięki:
 • uporządkowaniu pracy poprzez określenie: czynności, decyzji, dokumentacji oraz ich przepływów
 • opisu przebiegu procesów w układzie dynamicznym (z uwzględnieniem czynnika czasu)
 • przydzieleniu konkretnym jednostkom organizacyjnym odpowiedzialności za odpowiedni element procesu
 • postawienie klienta w centrum uwagi organizacji
Zespół
 • dr hab.Szczepan Figiel prof.UWM
 • Aneta Płocharczyk
 • Robert Popiołek
 • dr Sławomir Popowicz
 • Piotr Sztremer

O szkoleniach

Funkcjonowanie każdej jednostki samorządu terytorialnego oparte jest na procesach, czyli uporządkowanych w czasie ciągów czynności zachodzących po sobie i prowadzących do osiągnięcia konkretnego rezultatu. Prawidłowa realizacja założonych rezultatów uzależniona jest od skutecznego zarządzania procesami.

Zarządzanie procesowe opiera się na założeniu, że należy optymalizować działania, mając na względzie procesy, a nie funkcje. Wprowadzenie zarządzania procesowego w JST pozwoli, podobnie jak w organizacjach biznesowych, na zwiększenie efektywności i sprawności funkcjonowania.
Wprowadzanie koncepcji zarządzania procesowego jest jednym z podstawowych sposobów poprawy działania w administracji publicznej. Prowadzi do poprawienia jakości świadczonych usług poprzez podniesienie standardu obsługi obywateli oraz zwiększenie zaangażowania pracowników w doskonaleniu tej obsługi. Sprzyja zwiększeniu efektywności komunikacji między pracownikami urzędu. Zidentyfikowane procesy pozwalają na standaryzację działań i zachowań organizacji.
Szkolenia skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego i ich pracowników z terenu całej Polski. Uczestnikiem szkoleń może być każdy pracownik urzędu bez względu na stanowisko, jednak w celu skutecznego wdrożenia zarządzania procesowego w JST szczególnie zaleca się udział osób na kierowniczych stanowiskach komórek organizacyjnych.
Część teoretyczna szkoleń będzie prowadzona w formie wykładów oraz ćwiczeń. Część praktyczna odbywać się będzie w formie zajęć komputerowych, podczas których uczestnicy będą identyfikować, opisywać i usprawniać rzeczywiste procesy przy wykorzystaniu oprogramowania Smart Architect.
Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Wykonawca pokrywa koszty noclegu (3 noce) oraz wyżywienia podczas szkolenia. Koszty dojazdu na szkolenia pozostają po stronie uczestników.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 16:00
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Międzynarodowe Centrum Biznesu
i Administracji Publicznej
ul. R. Prawocheńskiego 19, pok. 101
10-720 Olsztyn
Tel/Fax: +48 (89) 524 52 36
Partnerzy projektu:
przewiń do góry ↑